நம் பாரம்பரிய அரிசியின் பெருமை அறிவீரா ?

நம் பாரம்பரிய அரிசியின் பெருமை அறிவீரா ?

நம் பாரம்பரிய அரிசியின் பெருமை  அறிவீரா ?
1. கருப்பு கவுணி அரிசி
மன்னர்கள் சாப்பிட்ட அரிசி. புற்றுநோய் வராது. இன்சுலின் சுரக்கும்.
2. மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி :
நரம்பு, உடல் வலுவாகும். ஆண்மை கூடும்.
3. பூங்கார் அரிசி :
சுகப்பிரசவம் ஆகும். தாய்ப்பால் ஊறும்.
4. காட்டுயானம் அரிசி :
நீரிழிவு, மலச்சிக்கல், புற்று சரியாகும்.
5. கருத்தக்கார் அரிசி :
மூலம், மலச்சிக்கல் போன்றவை சரியாகும்.
6. காலாநமக் அரிசி :
புத்தர் சாப்பிட்டதும். மூளை, நரம்பு, இரத்தம், சிறுநீரகம் சரியாகும்.
7. மூங்கில் அரிசி:
மூட்டுவலி, முழங்கால் வலி சரியாகும்.
8. அறுபதாம் குறுவை அரிசி :
எலும்பு சரியாகும்.
9. இலுப்பைப்பூசம்பார் அரிசி :
பக்கவாதத்திற்கு நல்லது. கால்வலி சரியாகும்.
10. தங்கச்சம்பா அரிசி :
பல், இதயம் வலுவாகும்.
11. கருங்குறுவை அரிசி :
இழந்த சக்தியை மீட்டுத் தரும். கொடிய நோய்களையும் குணப்படுத்தும்.
12. கருடன் சம்பா அரிசி :
இரத்தம், உடல், மனம் சுத்தமாகும்.
13. கார் அரிசி :
தோல் நோய் சரியாகும்.
14. குடை வாழை அரிசி :
குடல் சுத்தமாகும்.
15. கிச்சிலி சம்பா அரிசி :
இரும்பு சத்து, சுண்ணாம்பு சத்து அதிகம்.
16. நீலம் சம்பா அரிசி :
இரத்த சோகை நீங்கும்.
17.சீரகச் சம்பா அரிசி :
அழகு தரும். எதிர்ப்பு சத்தி கூடும்.
18. தூய மல்லி அரிசி :
உள் உறுப்புகள் வலுவாகும்.
19. குழியடிச்சான் அரிசி :
தாய்ப்பால் ஊறும்.
20.சேலம் சன்னா அரிசி :
தசை, நரம்பு, எலும்பு வலுவாகும்.
21. பிசினி அரிசி :
மாதவிடாய், இடுப்பு வலி சரியாகும்.
22. சூரக்குறுவை அரிசி :
பெருத்த உடல் சிறுத்து அழகு கூடும்.
23. வாலான் சம்பா அரிசி :
சுகப்பிரசவம் ஆகும். பெண்களுக்கு அழகு கூடி இடை மெலியும். இடுப்பு வலுவாகும். ஆண்களுக்கு விந்து சக்தி கூடும்.
24. வாடன் சம்பா அரிசி :
அமைதியான தூக்கம் வரும்.

7 Comments

  • Avatar
   Kevin Stone
   Mar 11, 2019

   I am very happy to meet you

  • Avatar
   GST registration
   Mar 11, 2019

   In this post of organic is given the great awareness to the people. Various types of information and some of important points are given for them. In this program is given some process for planning the cultivation. I am reading more types of agriculture articles at online. I have also collected some of projects in online. It is given knowledge to me. I am getting interest to involve in agriculture. Various types of programs and various types of areas are involved for conducting this. More health planning and using some of resources also. Given best ideas and good nature of points to the area people. It is given some of features and encourages the people to increase their planning. In this post is more useful to me. My father is making some of plants in my home. i have manage the each types of trees and plants very carefully. My mother is taken full care for that. I like to make garden. What are the procedures are available to harvesting. Please tell me the brief details here. I am getting very interest to read your post here. The useful programs it is. I am getting some of advice and tips from you. In these types of programs are not available in my area. So please given me the notification about the next programs date and title for the program also here I have share the reference links and some of important measures taken for the programs. It is very useful for the people to plan for their work. I am attending the awareness programs and watch some of programs at online. It is given some of knowledge to harvesting my plants. I have asked my queries and questions to the experts. And also I have collected more answers and successful discussion also.

  • Avatar
   jessicalex
   Nov 14, 2019

   Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, do my paper for me and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work

  • Avatar
   hillary davidson
   Nov 15, 2019

   You can use this cheap service for do my paper for me. Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good site able to provide you with the writing help you have been looking for also get result in any time.

  • Avatar
   david joe
   Nov 15, 2019

   If you want you can Buy Rihanna Jacket Online as well. Of course if you want. You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you.

  • Avatar
   shawnkemp
   Nov 16, 2019

   I am searching for some great blog sites for contemplating. I was seeking over web search tools and discovered your blog webpage Well i like your astounding Rihanna Biker Jacket web journal webpage outline in addition to your posting capacities.

  • Avatar
   lauratrott
   Nov 20, 2019

   The most common method people probably use to cope is stress is eating. The term stress eating was derived from this. But eating while stressed Buy Rihanna Jacket Online can only lead you to gain weight. Thankfully, there are now novel techniques to relieve

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code
Scroll